Stanovy občianskeho združenia

Článok 1.
Základné ustanovenia

1/ Názov občianskeho združenia je: 

Dolnosalibský mládežnícky klub, (v maďarčine: Alsószeli Ifjúsági Klub- ALSZIK)

2/ Sídlom združenia je:   

925 02, Dolné Saliby č. 195

 Článok 2.
Cieľ a činnosť

Ciele činnosti:
· Vybudovať svorný kolektív medzi dolnosalibským mládežom,
· Zorganizovať ich voľný čas,
· Povzniesť kultúrny a športový život v obci

 

Predmet činnosti:
· Zorganizovanie kultúrnych, odborných podujatí a seminárov
· Zorganizovanie športových akcii v obci
· Vybudovanie partnerských vzťahov s ostatnými mládežníckymi klubmi
· Zorganizovanie populárno- vedeckých ciest


Článok 3.
Členstvo

1.) Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 16 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
2.) O prijatí členov združenia rozhoduje valné zhromaždenie združenia na základe písomnej prihlášky.
3.) Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4.) Dokladom členstva ja zápis do protokolu členov združenia.
5.) Zánik člentstva:
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomnej oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
- vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení a nadpolovičnou väčšinou hlasov,
- úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
- zánikom združenia.

Článok 4.
Práva a povinosti členov

1.) Člen má právo najmä:
- podielať sa na činnosti združenia,
- voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s podnetmi a žiadať o ich stanovisko,
- byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia.
2.) Povinnosti člena sú najmä:
- dodržiavať stanovy združenia
- plniť uznesenia orgánov združenia
- aktívne sa podielať na činnosti združenia.


Článok 5.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
- valné zhromaždenie
- predsedníctvo
- štatutárny orgán
- dozorná rada

Článok 6.
Valné zhromaždenie

1.) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkych členov združenia.
2.) Valné zhromaždenie najmä:
- schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
- volí a odvoláva členov predsedníctva,
- volí a odvoláva členov dozornej rady,
- schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
- rozhoduje o zrušení združenia.

3.) Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej polovica členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkych členov.

Článok 7.
Predsedníctvo

1.) Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2.) Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je trojročné. Predsedníctvo sa schádza najmenej raz štvrťročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov.
3.) Predseníctvo najmä:
- volí spomedzi svojich členov a odvolá predsedu,
- riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
- vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,
- rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
4.) Predseníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
- zriďovať sekretariát, a ustanovovať vedúceho sekretariátu.

Článok 8.
Štatutárny orgán

1.) Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastujpuje združenie navonok.
2.) Zodpovedá za hospodárenie združenia.
3.) Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9.
Dozorná rada

1.) Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2.) Členstvo v dozornej rade ja nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve.
3.) Dozorná rada má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Dozorná rada je uznášanieschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia pijme väčšinou prítpomných členov.
4.) Dozorná rada najmä:
- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenie na ich odstránenie,
- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10.
Hospodárenie združenia

1.) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2.) Zdrojmi majetku sú:
- dary od fyzických, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
- výnosy majetku,
- príjmy z činnosti pri naplňovaní činnosti združenia.
3.) Hospodárenie sa uskutošňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predseda.


Článok 11.
Zánik združenia

1.) Združenie zaniká dobrovoľným rozpusteným, alebo zlúčením s inými združením.
2.) Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3.) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.
4.) Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecno prospešné a charitatívne účely, alebo na účely podobného charakteru ako je tento inštitút.

Článok 12.
Záverečné ustanovenia

1.) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
2.) Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.


V Dolných Salibách, dňa 15.10.2001

Plagát - 2022

Meniny

Predvčerom : Ema
Včera : Emil
Dnes : Tatiana
Zajtra : Erik(a)
Pozajtra : Blaľej